Letecký pohľad na obec Krná Z okolitej prírody ...

Všeobecné záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie, skratka VZN, je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku.

Všeobecne záväzné nariadenie môže vydávať obec s pôsobnosťou na území danej obce, mesto s pôsobnosťou na území daného mesta a samosprávny kraj s pôsobnosťou na území daného samosprávneho kraja. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. Na jeho prijatie je potrebný súhlas kvalifikovanej väčšiny poslancov zastupiteľstva (v prípade samosprávneho kraja je to trojpätinová väčšina všetkých poslancov, v prípade obce a mesta trojpätinová väčšina prítomných poslancov). Všeobecne záväzné nariadenie musí rešpektovať ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

zdroj: sk.wikipedia.org

Návrhy VZN obce Krná

VZN č. 2_2024 o určení spádovej materskej školy – návrh

VZN obce Krná

Číslo VZNNázov VZNDokumentÚčinné odStav (platné/návrh/neplatné)
01/2014O chove psov2014_VZN_1-201413.4.2014
01/2015O daniach a poplatkoch2015_VZN_1-20151.1.2015Neplatné
03/2015O vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území obce Krná2015_VZN_3-201530.12.2015
04/2015O ochrane ovzdušia a poplatku za znečisťovanie ovzdušia v obci2015_VZN_4-20151.1.2016
01/2016O daniach a poplatkoch2016_VZN_1-20161.1.2016Neplatné
02/2016O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krná2016_VZN_2-20163.7.2016
01/2017O daniach a poplatkoch2017_VZN_1-20171.1.2017Neplatné
01/2017Dodatok k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Krná2017_VZN_DOD_1-201713.9.2017
01/2018O daniach a poplatkoch2018_VZN_1-20181.1.2018Neplatné
02/2018O zavedení a poskytovaní elektronických služieb2018_VZN_2-201815.12.2017Platné
03/2018O organizácii miestneho referenda2018_VZN_3-201815.7.2018Platné
01/2019O daniach a poplatkoch2019_VZN_1-20191.1.2019Neplatné
01/2020O daniach a poplatkoch2020_VZN_1-202016.12.2019Neplatné
01/2021O dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho
poplatku na území obce Krná na rok 2021
2020_VZN_1-20211.1.2021Neplatné
01/2022O dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho
poplatku na území obce Krná na rok 2022
2022_VZN_1-20221.1.2022Platné
02/2022O pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene
v obci Krná
2022_VZN_2-202215.9.2022Platné
01/2023O dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho
poplatku na území obce Krná
2022_VZN_1-202317.12.2022Platné
01/2024O dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komu... návrh2024_VZN_1-202421.11.2023Schválené
02/2024O určení spádovej materskej školy Krná2024_VZN_02-20241.5.2024Platné

VZN – Miestne dane 2024 – schválený