Dec 23 2016

Oznámenie o začatí konania – výrub stromov mimo les

Informácia o začatí správneho konania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Obec Krná, ako príslušný orgán ochrany prírody a krajiny, upovedomuje podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Zároveň stanovuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia byť účastníkom konania.

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia

Lehota

Predmet konania

90/2016-277/Bč

21.12.2016

22.12.2016

7 dní

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – 200 ks breza previsnutá, 150 ks topoľ osikový, 80 ks hrab obyčajný, 100 m2 krovín – baza čierna, 400 m2 krovín – ostružina černicová, 200 m2 krovín – ruža šípová a 100 m2 krovín – trnka obyčajná na pozemkoch vedených v CKN parc. č. 249 (podľa EKN parc. č. 507/300), CKN parc. č. 249 (podľa EKN parc. č. 507/4), CKN parc. č. 272 (podľa EKN parc. č. 507/4), CKN parc. č. 272 (podľa EKN parc. č. 507/100), CKN parc. č. 255/1 (podľa EKN parc. č. 495/137), CKN parc. č. 255/1 (podľa EKN parc. č. 495/138) v k. ú. Krná. Žiadateľ: Kyčera, s. r. o., Močiar 629, 985 01 Kalinovo v zastúpení konateľom Ing. Jánom Švédom.

Potvrdzujeme, že uvedená informácia bola zverejnená na úradnej tabuli obce a aj na internetovej stránke obce po dobu 7 dní.

Jun 14 2016

Rozhodnutie Okresného úradu – úsek živnostenského podnikania

Rozhodnutie

May 02 2016

Zaburinenie pozemkov upozornenie

Zaburinenie pozemkov upozornenie

Jan 01 2016

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov v roku 2017

Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov r. 2017 OBEC KRNÁ


                       Komunálny odpad                                                                        Plasty


Január                          –                                                                                  26.01.2017

Február                   03.02.2017                                                                    23.02.2017

Marec                     31.03.2017                                                                     23.03.2017

Apríl                        28.04.2017                                                                     21.04.2017

Máj                          26.05.2017                                                                     18.05.2017

Jún                          23.06.2017                                                                     15.06.2017

Júl                           21.07.2017                                                                     13.07.2017

 August                  18.08.2017                                                                     10.08.2017

September           14.09.2017                                                                      07.09.2017

Október                 13.10.2017                                                                     05.10.2017

November                   –                                                                                  03.11.2017    30.11.2017

December             08.12.2017                                                                     29.12.2017

 

Dec 10 2015

Vnútorný Predpis – Oznamovanie Trestnej činnosti – Máj 2014

Vnútorný Predpis – Oznamovanie Trestnej činnosti – Máj 2014

Oct 03 2015

Hornohradská klobása 2015 – 3.10.2015 Krná

Jun 21 2015

Kaplnka Závada

Jun 21 2015

Jasenina 2010